Viktig information

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Allmän information om stängd primärmarknad

När de index som fonderna följer viktas om stänger normalt fondbolaget den så kallade primärmarknaden där man köper eller löser in andelar direkt mot fondbolaget. Primärmarknaden är i normalfallet stängd i mellan en till tre dagar.  Observera att du alltid kan handla andelar på börsen (den så kallade sekundärmarknaden) även om primärmarkanden är stängd. Information om dessa tidpunkter läggs ut på www.xact.se. Vid frågor kring detta kan man vända sig till xact@handelsbanken.se

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om cookies och vad de används till. Från den 1 juli 2011 krävs besökarens samtycke till att cookies används om inte cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. Samtycket lämnas genom att cookies accepteras i webbläsaren.

Du kan stänga av cookies i din webbläsare
Om du inte samtycker till att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Hur fungerar cookies?
Det finns olika typer av cookies, fasta och sessions. Xact använder båda dessa typer på sin webbplats. En cookie är en textfil och kan inte ställa till med någon skada. En webbplats kan bara läsa en cookie den själv skapat. En cookie innehåller ingen information som är känslig ur användarens synpunkt.

För att samla in besöksstatistik använder vi cookies. Den information som samlas in omfattar endast anonyma trafikuppgifter och används av Xact för att förbättra webbplatsen.

 

Information om behandling av personuppgifter i Handelsbankskoncernen

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) m fl lagar. Syftet med lagstiftningen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Vi lämnar här en översiktlig information om behandling av personuppgifter i Handelsbanken och i Handelsbankskoncernen i övrigt. 

Vilka uppgifter avses?
Här avses sådana uppgifter som du lämnar till banken när du öppnar ett konto eller ansöker om en kredit eller som banken registrerar i övrigt i samband med förberedelse för en kredit eller ett konto. Till exempel kreditupplysning eller affärsbedömning, eller vid den fortsatta administrationen av krediten eller kontot. Motsvarande gäller vid avtal om andra typer av tjänster i banken eller hos bankens dotterbolag. Vi behandlar i förekommande fall även uppgifter om företrädare för kunder, till exempel förmyndare, gode män eller ombud. 

Med personuppgift avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Även digitalt lagrade inspelningar av telefonsamtal kan innehålla personuppgifter.

Av vem behandlas uppgifterna?
Uppgifterna behandlas av Handelsbanken och, inom ramen för gällande regler om banksekretess, av andra bolag i Handelsbankskoncernen och andra företag som banken samarbetar med. Exempel på företag som Handelsbanken samarbetar med utanför koncernen är Bankgirocentralen, Privatgirot, kortorganisationer (MasterCard och Visa), Upplysningscentralen UC och VPC.

För vilka ändamål behandlas uppgifterna?
Förberedelse för och administration av avtal m m
Uppgifterna behandlas i samband med förberedelse för avtal, för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som en kund har begärt innan eller efter avtal träffats. Detta inkluderar bland annat uppgifter om kontakter mellan kunden och Handelsbanken samt uppgifter om hur avtalet fullgörs. Uppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning. 

Arkivering sker enligt gällande bokföringslagstiftning. Digitalt lagrade inspelningar av telefonsamtal förekommer främst vid rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter samt i samband med handel med finansiella instrument i syfte att Handelsbanken och kunden ska kunna få ett underlag för att visa rådgivningens respektive värdepappersaffärens innehåll.

Internet
Handelsbanken och Xact använder så kallade cookies på Internet och det sker också en automatisk registrering av besökares IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål.

Analysunderlag
Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik i koncernen. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.

Marknadsföring
Personuppgifterna kan också, om du inte har begärt direktreklamspärr hos ditt bankkontor, komma att användas för marknadsföringsändamål av Handelsbanken och – inom ramen för gällande bestämmelser om banksekretess – av andra bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med.

Mer information
Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Handelsbanken kan du begära detta genom att lämna eller skicka en skriftlig av dig egenhändigt undertecknad ansökan till ditt bank­kontor. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras hos bankkontoret eller hos bankens Centrala revisions­avdelning, 106 70 Stockholm.

Börsen idag

OMXS30GI -1,43%
OBX -1,00%
Energi -1,28%
Verkstad -2,85%

Valutakurser

USD/SEK (8,56) +0,61%
EUR/SEK (10,42) +0,15%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 13:58, 2018-04-25
XACT BEAR 2 +2,16%
OBXEXDBEAR +2,04%
XACT BEAR +1,64%
XACT OBLIGATION +0,01%
XACT SMAC -0,14%
  • i Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 14:09, 2018-04-25
XACT BULL 2 -2,20%
OBXEXDBULL -2,02%
XACT BULL -1,65%
XACT OMXS30 -1,30%
XACT OMXSB Utd -1,15%
  • Information Källa: Handelsbanken
  • Uppdaterad Uppdaterad 14:09, 2018-04-25

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.