Nyheter

Nyhet

Ändrad avgift för Primärmarknaden - XACT Svenska Småbolag

Handel med fondandelar i XACT Svenska Småbolag sker över börsen, vilket kallas för sekundärmarknad. Fondbolaget tar inte ut några köp- eller inlösenavgifter när fonderna handlas över börsen. Du som köper och säljer andelar över börsen berörs inte av denna ändring.

Läs mer

Den 21 april ändrade vi fondbestämmelserna i XACT Svenska Småbolag. 

Utöver sekundärmarknaden, där handel över börsen sker, finns en primärmarknad där främst fondens marknadsgaranter, vilka tecknat avtal att genomföra försäljning och inlösen av andelar genom fondbolaget, agerar. 

Vid försäljning och inlösen hos fondbolaget (primärmarknaden) uppgår avgiften idag till högst 0,04 procent av fondandelens värde, dock lägst 30 000 SEK, som ersättning för fondbolagets kostnader i samband med försäljningen eller inlösen. Vid inlösen på primärmarknaden när antalet andelar inte uppgår till 50 000 andelar är avgiften högst 2 procent (dock lägst 100 SEK). Denna avgift tillfaller fondbolaget. Nuvarande avgifter riskerar dock inte möta de transaktionskostnader som kan uppkomma vid större flöden på primärmarknaden. Av detta skäl ändras avgiften i fondbestämmelserna. 

Efter förändringen i fondbestämmelserna ändras avgiften till högst 1 procent av fondandelens värde, dock lägst 30 000 SEK. Avgiften för inlösen av andelar som inte uppgår till 50 000 andelar är oförändrad 2 procent. 

Pressmeddelande

Xact noterar ny nordisk "smart beta" ETF

Xact noterar idag den första nordiska smart beta-ETF:en som följer utdelande stabila bolag. Fonden, XACT Högutdelande, följer ett index som kombinerar utdelning och stabil avkastning.

Läs mer

Strategin används av allt ifrån stora institutionella investerare till privata sparare och är särskilt intressant när traditionella lågriskinvesteringar inte ger avkastning, eller bara väldigt låg avkastning.

Genom att komplettera utdelning med faktorn ”låg risk” (låg volatilitet i aktien) söker index att fånga stabila utdelande bolag, en strategi som historiskt givit bättre avkastning än ett traditionellt marknadsvärdesviktat index.

- Det känns väldigt roligt att idag notera XACT Högutdelande och ta den första nordiska smart beta ETF:en till marknaden. Med vår nya ETF vill vi möta marknadens efterfrågan på utdelande stabila bolag med en smart exponering i ett smart format, och dessutom till låg kostnad, säger Pär Nürnberg, VD på Xact Kapitalförvaltning.

Strategin som fonden följer har historiskt visat sig vara framgångsrik, framförallt under perioder med stigande räntor.

- Det är grunden till varför vi valt att lansera just den här fonden som vår första smart beta ETF, säger Pär Nürnberg.

Första dag för handel: 6 april på Nasdaq Stockholm

Fondens legala namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK)

Börsnamn: XACTHDIV

Förvaltningsavgift: 0,30 procent årlig förvaltningsavgift

ISIN: SE0009778954

 

För ytterligare information kontakta: Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB:       08 - 701 34 05

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden mars 2017

Nordiska ETF-marknaden mars 2017

Läs mer
 • Under mars uppgick ETF-handeln till ca 9,9 Mdr SEK (ca 7,2 Mdr SEK i februari), varav ca 7,6 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för 2%. 
Läs hela rapporten här

Nyhet

Indexpåverkan under utdelningssäsongen

Många av de index som visas är så kallade prisindex. Ett sådant index tar inte hänsyn till lämnade utdelningar. Detta innebär att när ett bolag som ingår i index lämnar utdelning kommer ett prisindex att falla, trots att en investerare som ägare en indexportfölj har erhållit utdelningar som motsvarar värdeminskningen i indexet.

Läs mer

Här hittar du en sammanställning över aviserad utdelning och datum för de bolag som ingår i OMXS30-index. I listan anges hur mycket aviserad utdelning för respektive bolag påverkar index. Observera att beräkningarna är gjorda på aktiekurser per den 30 mars och att angivelserna därmed bara är en indikation på hur mycket OMXS30-index kommer att påverkas av utdelningarna. 

Klicka här för att se sammanställningen.

Läs gärna mer om index i utdelningstider här.  

Nyhet

Nordiska ETF-marknaden februari 2017

Nordiska ETF-marknaden februari 2017

Läs mer
 • Under februari uppgick ETF-handeln till ca 7,2 Mdr SEK (ca 8,8 Mdr SEK i januari), varav ca 5,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. 
 • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%. 
 • Av den totala börsomsättningen i Sverige i februari svarade ETF-handeln för ca 1,6%. 
Läs hela rapporten här
Läs in fler nyheter

Börsen idag

OMXS30GI +0,00%
OBX -0,05%
Energi +0,00%
Verkstad +0,00%

Valutakurser

USD/SEK (8,76) +0,00%
EUR/SEK (9,55) +0,00%
 • i Källa: Millistream
 • Uppdaterad Uppdaterad 16:25, 2017-04-27
 • i Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 08:59, 2017-04-27
 • Information Källa: Handelsbanken
 • Uppdaterad Uppdaterad 08:59, 2017-04-27

Handel och likviditet

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Läs om handel och likviditet

Hävstång över längre perioder

Hävstången i Xacts Bull- och Bear-fonder är daglig. Avkastningen över längre perioder kan därmed avvika från hela periodens avkastning multiplicerat med hävstången.

Läs om hävstång

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Källa till datan

Uppgifterna till Bäst idag och Sämst idag är fördröjda med 3 minuter och kommer ifrån Handelsbanken. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.