Hävstångs ETF – När du vill växla upp din investering

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av den underliggande tillgången under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor. Hävstångsfaktorn kan vara såväl positiv som negativ. 

Hävstångs-ETF:er passar dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull tjänar du pengar när marknaden stiger och med Bear tjänar du pengar när marknaden faller.

Hävstången i Xacts Bull och Bear ETF:er är daglig 

Det är skillnad mellan en daglig hävstång och en hävstång som beräknas för en längre period. Över en period längre än en dag kommer avkastningen i Xact Bull och Xact Bear inte att bli densamma som periodens marknadsavkastning multiplicerat med hävstångsfaktorn. Avkastningen kommer istället vara beroende av vilken väg de dagliga avkastningarna har tagit för att uppnå hela periodens avkastning (s k "Path dependency"). 

Hävstångsprodukter ger chans till högre avkastning, men innebär också högre risk. Hävstångsprodukter uppför sig annorlunda mot produkter utan hävstång och det är därför viktigt att du känner till hur en hävstångsprodukt fungerar. Xacts hävstångs-ETF:er är endast lämpliga som investering om du:

  • förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter
  • förstår effekterna av daglig ombalansering; och
  • arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång. 

Så fungerar Bull

Med Xacts Bull-ETF:er tjänar du pengar när marknaden stiger.

Xact har ETF:er med en hävstång på 1,5 respektive 2 gånger den dagliga procentuella förändringen i den underliggande marknaden. Det är viktigt att komma ihåg att om den underliggande marknaden faller så faller även avkastningen i ETF:en med denna hävstångsfaktor.

Anta att du tror att Stockholmsbörsen ska gå upp. Du köper XACT Bull2 som följer OMXS30™-indexet med en daglig dubbel hävstång. Om index stiger med 2 procent en dag så stiger värdet på XACT Bull2 med ca 4 procent. Omvänt; faller index med 2 procent en dag så faller värdet på XACT Bull2 med ca 4 procent samma dag. 


Exempel Bull

I tabellen nedan visas utvecklingen i XACT Bull2 för en period längre än en dag. 

 

  Index Daglig procentuell förändring XACT Bull2  Daglig procentuell förändring   
Dag 1 100,0   100,0    
Dag 2 102,6 2,6% 105,2  5,2%  
Dag 3 105,0 2,3% 110,0  4,6%  
Dag 4 104,1 -0,8% 108,3  -1,6%  
Dag 5 107,9 3,6% 116,1  7,2%  
Dag 6 106,0 -1,7% 112,1  -3,4%  

På sex dagar har index stigit med 6,0 procent. XACT Bull2 har under samma period stigit med 12,1 procent, något mer än en dubblering av indexutvecklingen för perioden. Den främsta förklaringen till detta är att hävstångs-ETF:ens utveckling baseras på den dagliga indexutvecklingen och inte på den dubbla utvecklingen för en längre period. Det betyder att på längre sikt kan värdeutvecklingen i XACT Bull2 bli såväl större som mindre än den dubbla indexutvecklingen.  

Så fungerar Bear

Med Xacts Bear-ETF:er tjänar du pengar när marknaden faller.

Xact har ETF:er med en negativ hävstång på 1,5 respektive 2 gånger den dagliga procentuella förändringen i den underliggande marknaden. Det är viktigt att komma ihåg att om den underliggande marknaden stiger så faller avkastningen i Bear-ETF:en med sin hävstångsfaktor. 

Anta att du tror att Stockholmsbörsen ska falla. Du köper XACT Bear2 som ger dig dubbelt så stor uppgång som den dagliga procentuella nedgången i OMXS30™-index . Faller index med 2 procent en dag, så stiger XACT Bear2 med cirka 4 procent den dagen. Och omvänt; stiger index med 2 procent faller värdet på XACT Bear2 med cirka 4 procent samma dag. 


Exempel Bear

Tabellen visar utvecklingen i XACT Bear2 för en period längre än en dag. 

  Index Daglig procentuell förändring XACT Bear2  Daglig procentuell förändring  
Dag 1 100,0   100,0     
Dag 2 97,5 -2,5% 105,0  5,0%  
Dag 3 95,4 -2,2% 109,6  4,4%  
Dag 4 96,1 0,8% 107,9  -1,6%  
Dag 5 92,7 -3,6% 115,6  7,2%  
Dag 6 94,2 1,7% 111,7  -3,4%  

På sex dagar har index gått ned med 5,8 procent. XACT Bear2 har under samma period stigit med 11,7 procent, alltså något mer än den dubbla nedgången i index. Anledningen är att avkastningen i XACT Bear2 baseras på den dagliga indexutveckling och inte på den dubbla utvecklingen för en längre period. Observera att på längre sikt kan den positiva värdeutvecklingen i XACT Bear2 bli såväl större som mindre än dubbelt så mycket som indexets procentuella nedgång.


Värdet på Xact Bull och Xact Bear bestäms av den dagliga förändringen i marknaden

Målsättningen i Xacts ETF:er med hävstång är att ge en daglig avkastning motsvarande cirka 150 eller 200 procent av den dagliga avkastningen av underliggande marknadsindex.

Om du placerar lika mycket pengar i XACT Bull och XACT Bear och behåller båda placeringarna i en dag kommer de att vara varandras spegelbilder. Om du däremot behåller dem en längre period kommer bilden att förändras.

Nedan visas några enkla exempel. Under "Verktyg" finns en Avkastningsräknare i vilken du själv kan göra antaganden om den dagliga indexutvecklingen och se hur den påverkar avkastningen i Xacts hävstångs-ETF:er över en period längre än en dag. 


Värdet över en period längre än en dag

Xacts Bull och Bear ETF:er har en daglig hävstång på 150 procent eller 200 procent. Det innebär att värdeförändringen i dessa ETF:er är större än förändringen i underliggande marknad.

Det är dessutom skillnad på en hävstång som beräknas på daglig basis och en hävstång som beräknas över en längre period. För en längre period kommer avkastningen i Xacts hävstångs-ETF:er att vara resultatet av de dagliga förändringarna under perioden, inte hela periodens avkastning multiplicerad med hävstången.

Exempel

Antag att OMXS30™-index stiger med 5 procent från den 1 februari till den 31 mars. Kommer då XACT Bull2 att ha ökat i värde med 10 procent under motsvarande period? Svaret är nej. Fondens avkastning för perioden kommer att vara ett resultat av fondens dagliga avkastning. Avkastningen över en längre period kommer att avvika från det värde som man får om man bara multiplicerar utvecklingen av index med 2. I vissa fall blir denna jämförelse till investerarens fördel, ibland till investerarens nackdel.

Hävstångsprodukter trivs bäst i marknad med tydlig trend

I en marknad med tydlig trend, uppåt eller nedåt, kommer hävstången i Xacts hävstångs-ETF:er att få en positiv påverkan på avkastningen över perioder längre än en dag, tack vare den "ränta på ränta" effekt som uppstår. Avkastningen över en längre period kommer alltså att vara bättre jämfört med indexutvecklingen för aktuell period multiplicerad med den aktuella hävstången.

Marknaden har en tydlig uppåtgående trend

I en marknad med tydlig positiv trend kommer såväl XACT Bull som XACT Bear att ge en bättre avkastning än vad vi får om periodens indexutveckling multipliceras med hävstången. 

Exemplet visar XACT Bull 2

I exemplet ökar indexvärdet med 50 procent. XACT Bull2 stiger under motsvarande period i värde från 100 till 269, en värdeökning med 169 procent. Den dagliga hävstången innebär att allt större kapital exponeras mot börsen. Vi får en ränta-på-ränta effekt i fonden. Detta kan jämföras med att endast multiplicera indexutvecklingen för perioden med fondens hävstång, vilket ger en värdeuppgång med 100 procent (lila linje).

Exemplet visar XACT Bear 2

Även XACT Bear2 kommer att gå bättre, än vad man möjligen hade förväntat sig, i en stadigt uppåtgående marknad. I exemplet faller XACT Bear i värde från 100 till 36,4 (-63,6 procent). Detta är mindre än den värdeminskning på -100 procent som vi får om indexutvecklingen multipliceras med -2, och som skulle ha inneburit fondens konkurs dag 51 (lila linje). Även XACT Bear2 kommer alltså att gynnas av att avkastningen beräknas på daglig basis, då allt mindre kapital exponeras mot börsen, i takt med att börsen stiger och XACT Bear2 faller i värde.

När marknaden har en tydligt fallande trend

I en marknad med en tydlig fallande trend kommer XACT Bear att öka kraftigt i värde. XACT Bull kommer att falla i värde, dock långsammare än vad som möjligen hade förväntats. 

Exemplet visar XACT Bear2

I exemplet faller indexvärdet med 50 procent. XACT Bear2 stiger under motsvarande period i värde från 100 till 388,5, en värdeökning med 288,5 procent. Den dagliga hävstången innebär att allt större kapital exponeras mot börsen. Vi får en ränta-på-ränta effekt i fonden. Detta kan jämföras med att endast multiplicera indexutvecklingen för perioden med fondens hävstång, vilket ger en värdeuppgång med 100 procent (lila linje).

Exemplet visar XACT Bull2

XACT Bull2 kommer att gå bättre än vad som möjligen hade förväntats  i en stadigt fallande marknad. I exemplet faller XACT Bull2 i värde från 100 till 24,7 (-75,3 procent). Detta är mindre än den värdeminskning på 100 procent som vi får om indexutvecklingen multipliceras med 2, och som skulle ha inneburit fondens konkurs dag 51 (lila linje). XACT Bull2 kommer att gynnas av att avkastningen beräknas på daglig basis, då allt mindre kapital exponeras mot börsen, i takt med att börsen faller och XACT Bull2 faller i värde.

En volatil marknad utan tydlig trend skadar hävstångsprodukter

I en volatil marknad, med stora kurssvängningar och utan tydlig trend, kommer den dagliga hävstången att ha en negativ påverkan på ETF:ernas avkastning över en period längre än en dag. Om index återtar sin ursprungliga nivå kommer hävstångs-ETF:erna också att avkasta olika; XACT Bear2 kommer att gå sämre än XACT Bull2. För att index ska återta sitt ursprungliga värde krävs nämligen större procentuella uppgångar än procentuella nedgångar. Ett enkelt exempel på detta; om en tillgång faller i värde med 50 procent krävs en uppgång på 100 procent för att det ursprungliga värdet ska återtas.


Index återtar samma värde

I exemplen visas hur index återtar sin ursprungliga nivå vid periodens slut. Detta förklaras av att den procentuella uppgången varit större än nedgången. Men såväl XACT Bull som XACT Bear kommer att ha tappat i värde. XACT Bear2 har dock tappat mer i värde än XACT Bull2 på grund av att den procentuella uppgången varit större än den procentuella nedgången.

Men hur kommer det sig att även XACT Bull2 tappat i värde? Jo, när börsen har fallit en dag kommer XACT Bull2, efter ombalansering, ha mindre kapital exponerat mot börsen inför nästa dags börsuppgång. XACT Bull2 når därför inte upp till sin ursprungliga nivå.

Börsens volatilitet är symmetrisk

I en marknad där de procentuella uppgångarna är lika stora som de procentuella nedgångarna, kommer såväl index som XACT Bull och XACT Bear att falla i värde. För trots att de procentuella uppgångarna är lika stora som de procentuella nedgångarna, kommer förändringarna i värde upp och ned inte vara lika stora.

I exemplet antas att index under en tiodagarsperiod ökar ena dagen med 10 procent för att nästa dag falla med 10 procent. Vid periodens slut har index fallit från 100 till 95,1 (-4,9 procent). Förklaringen är att det krävs större procentuella uppgångar än nedgångar för att värdet ska återgå till sin föregående nivå. XACT Bull och XACT Bear har fallit lika mycket i värde, -18,5 procent, vilket är mer än indexförändringen multiplicerad med hävstången.

XACT Bull och XACT Bear skapar sin exponering i terminsmarknaden

Målsättningen i Xacts ETF:er med hävstång är att ge en daglig exponering på cirka 150 eller 200 procent mot den dagliga utvecklingen av underliggande index. Hävstångs-ETF:erna skapar sin exponering genom aktieindexterminer (futures). 

XACT Bull, som har en positiv exponering mot börsens utveckling, investerar sin kassa i likvida medel och köper (lång position) OMXS30™-terminer, motsvarande cirka 150 procent (och 200 procent för XACT  Bull2) av fondens värde.

XACT Bear, som har en negativ, eller omvänd, exponering mot börsen, placerar sin kassa i likvida medel och säljer (kort position) OMXS30™-terminer, motsvarande cirka 150 procent (och 200 procent för XACT Bear2) av fondens värde.

ETF:ernas terminsinnehav justeras dagligen

Om börsen har rört sig under en handelsdag krävs en justering (ombalansering) av terminsinnehavet genom ytterligare köp eller försäljning av terminskontrakt. Härigenom uppnås en exponering som alltid ligger så nära +/-150 (eller 200) procent av ETF:ens värde som möjligt inför nästa handelsdags början. Investerarens risk, och avkastningspotential, är därmed proportionerlig mot det aktuella värdet av fondandelarna idag, inte mot vad som en gång investerades. 


XACT Bull

Index stiger med 2 procentenheter

1. Initial investering och exponering

Om en fond med + 150% hävstång har ett insatt kapital på 100 kronor, köper fonder indexterminer till ett värde av 150 kronor.

2. Index stiger med 2 procentenheter

Index stiger med 2 procentenheter under en handelsdag. Värdet på terminsinnehavet har då ökat till 153 kronor. En värdeökning har skett med 3 kronor och fondförmögenheten är nu 103 kronor. 

3. Ombalansering i fonden

Fondens placeringsstrategi är att fondförmögenheten ska ha en exponering på cirka + 150% mot index inför varje ny handelsdags början. Då fondförmögenheten nu har ökat till 103 kronor, måste fonden öka sin exponering genom ytterligare köp av indexterminer med 1,50 kronor (103 kronor x 150% = 154,50 kronor) för att bibehålla den dagliga exponeringen på 150%. 


XACT Bull

Index faller med 2 procentenheter

1. Initial investering och exponering

Om en fond med + 150% hävstång har ett insatt kapital på 100 kronor, köper fonder indexterminer till ett värde av 150 kronor.

2. Index faller med 2 procentenheter

Index faller med 2 procentenheter under en handelsdag. Värdet på terminsinnehavet har då sjunkit till 147 kronor. En värdeminskning har skett med 3 kronor och fondförmögenheten är nu 97 kronor. 

3. Ombalansering i fonden

Fondens placeringsstrategi är att fondförmögenheten ska ha en exponering på cirka + 150% mot index inför varje ny handelsdags början. Då fondförmögenheten nu endast uppgår till 97 kronor måste fonden minska sin exponering genom försäljning av indexterminer med 1,50 kronor (97 kronor x 150% = 145,50 kronor) för att bibehålla den dagliga exponeringen på 150%. 


Ingen ombalansering under dagen

Fonderna justerar sin exponering varje dag vid börsens stängning, men inte kontinuerligt under dagen. Om börsen rör sig kraftigt under dagen kommer ETF:erna att få en exponering som är något för liten vid börsuppgång, och något för stor vid nedgång. Effekten drabbar de som investerar under dagen, innan fonden hunnit ombalanseras på stängning.

Avvikelser i avkastning mellan XACT Bull och XACT Bear och daglig indexutveckling

Det händer att den rapporterade avkastningen i XACT Bull och XACT Bear avviker från den rapporterade avkastningen i index. Vad beror detta på? 


Olika mätperioder för ETF:erna och index

Mättidpunkterna för den rapporterade avkastningen i Xacts hävstångs-ETF:er skiljer sig från den rapporterade avkastningen i OMXS30™-index. Medan värdeförändringen i ETF:erna  mäts från kl. 17:25, då terminsmarknaden och handeln i ETF:er stänger den ena handelsdagen till samma klockslag nästa handelsdag, mäts indexförändringen från kl. 17.30, då börsen stänger, till kl. 17.30 nästa dag. Det innebär att oavsett om index rör sig mycket eller lite de sista fem minuterna till kl. 17:30, då index mäts, kommer XACT Bull och XACT Bear att avkasta enligt sin hävstångsfaktor mätt från kl. 17:25 ena dagen till kl. 17:25 nästa dag.

Antag att OMXS30™-index stiger med 0,30 procent mellan kl. 17:25 och kl. 17:30. Antag vidare att index inte rör sig alls nästa dag. XACT Bull 2 kommer att visa en uppgång med ca + 0,60 procent och XACT Bear 2 en nedgång med ca -0,60 procent, trots att marknaden denna dag inte rört sig. Värdeförändringen i ETF:erna är i detta fall enbart en effekt av att fonderna och index har olika mättidpunkter.

Tidpunkt för sista avslut

Om sista avslut i ETF:erna sker en stund innan stängning kl. 17:25 kommer mätperioderna att förskjutas ytterligare. 

Avvikelse mellan index och termin

XACT Bull och XACT Bear investerar i OMXS30™-terminer och inte direkt i OMXS30™-index. Små skillnader i avkastning kan uppstå på grund av terminens och index inbördes förhållande. Om terminspriset avviker från index för mycket kommer ett arbitrage (affärsmöjlighet som ger säker vinst) att uppstå. 


Om OMXS30™-index under utdelningsperioder och hur detta påverkar XACT Bull och XACT Bear  

Många av de index som visas är så kallade prisindex. Ett sådant index tar inte hänsyn till lämnade utdelningar. Detta innebär att när ett bolag som ingår i index lämnar utdelning kommer ett prisindex att falla, trots att en investerare som äger en indexportfölj har erhållit utdelningar som motsvarar värdeminskningen i indexet.

Exempel på hur utdelning påverkar en portfölj 

  • En person äger en korg med alla de aktier som ingår i OMXS30™-index. Korgen är värd 100 kronor. Under dagen står börsen helt stilla. Det enda som händer är att företag i aktiekorgen delar ut 1 krona. Ingen förmögenhetsförändring har därmed skett för ägaren till indexkorgen.
Morgonportföljen: 100 kronor i indexportfölj  
Kvällsportföljen: 99 kronor i indexportfölj och 1 krona i kassa

Totalt värde i portföljen är oförändrat: 99 kronor + 1 krona = 100 kronor
 

Xacts hävstångs-ETF:er ska ses som ”portföljer”, dvs. som om man hade ägt en aktieportfölj. I en aktieportfölj sker ingen förmögenhetsförändring när utdelning lämnas. Aktien faller, allt annat lika, med utdelningens storlek och utdelningen betalas ut på ett avkastningskonto. Portföljen (aktie + konto) är lika mycket värd såväl efter som före utdelningen.

Vid jämförelse av utvecklingen för XACT Bull och XACT Bear med OMXS30™ prisindex kommer det att se ut som om XACT Bull och XACT Bear inte följer index. Men detta är bara en matematisk effekt av hur ett prisindex beräknas, det vill säga att det bortser från lämnade utdelningar. Någon förmögenhetseffekt för fondandelsägarna uppstår inte när prisindex faller på grund av lämnade utdelningar, det vill säga XACT Bear ökar inte i värde och XACT Bull faller heller inte i värde. 

 

OMXS30™ prisindex: -1%
Bull: + 0%
Bear:+ 0%

För att kontrollera att XACT Bull och XACT Bear rör sig som förväntat ska fonderna jämföras med OMXS30™ GI (Gross Index), som är fondernas jämförelseindex. Detta index tar hänsyn till lämnade utdelningar (återlägger utdelningarna), och faller därmed inte när utdelningarna avskiljs från aktierna. Utvecklingen av detta index kan du följa på Stockholmbörsens hemsida.

Avvikelse mellan terminspris och prisindex

OMXS30™-terminen följer OMXS30™ prisindex eftersom terminen inte tar emot utdelning från ingående bolag och heller inte lämnar utdelning till innehavaren. Köparen av ett terminskontrakt vet detta och är därför inte beredd att betala ”fullt pris” för terminskontraktet. Är värdet 100, men 2 kommer att lämnas i utdelning (vilken inte terminsinnehavaren kommer att få del av) är man således bara beredd att betala 98 för terminen.  Det innebär att terminspriset justeras för samtliga kommande utdelningar under relevant kontrakt. Detta kan jämföras med OMXS30™ prisindex som faller den dag då utdelning från ingående bolag avskiljs. Följden av detta blir att terminen därmed kan avvika från index.

Vid terminsrullning skulle värdet på XACT Bull och Bear falla, allt annat lika, om det nya kontraktet har ett annat lägre pris på grund av de diskonterade utdelningarna. Effekten skulle då bli att Bear ser ut att ha stigit i värde och Bull har fallit.

Eftersom fonderna ska liknas vid ”portföljer”, det vill säga förmögenhetsmässigt ska de vara opåverkade av att utdelningar faller/kommer att falla, måste en justering av fondernas terminsinnehav ske. Förvaltaren justerar portföljen genom att köpa eller sälja fler terminer motsvarande ”rabatten” (som motsvarar kommande utdelningar) i terminspriset. Ytterligare köp eller försäljning gör att fonden återtar det minskade värdet, vilket kan liknas vid att vi ”återlagt” kommande utdelningar.

För att kontrollera att XACT Bull och XACT Bear rör sig som förväntat ska fonderna jämföras med sitt jämförelseindex,  OMXS30™ GI (Gross Index), som tar hänsyn till (återlägger) lämnade utdelningar.


Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:24, 2020-01-19

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.