Vad är en ETF

En börshandlad fond är en fond som du handlar på börsen, precis på samma sätt som du handlar aktier. Ett annat begrepp är ETF som står för "Exchange Traded Fund". På svenska används benämningarna "ETF" och "börshandlad fond" synonymt. 

Det bästa av två världar

En ETF är en fond

En ETF är en helt vanlig fond. En ETF lyder under samma strikta regelverk och tillsyn som vanliga traditionella fonder. 

En fond investerar det kapital som fonden får från investerarna (fondandelsägarna) i sådana tillgångar som utgör fondens placeringsstrategi. Fondens tillgångar förvaras hos ett förvaringsinstitut, avskiljda från fondbolagets övriga tillgångar. 

Varje andel i en ETF representerar en ägarandel av fondens nettotillgångar. Det är denna egenskap som främst skiljer en ETF från andra börshandlade produkter, exempelvis certifikat. Dessa äger inte några underliggande tillgångar utan utgivaren av produkten, i regel en bank, har här gjort en utfästelse att ge investeraren produktens avkastning. Innehavaren av en sådan produkt löper därmed risken att utgivaren inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden. 

En ETF är ofta en indexfond 

I de allra flesta fall är en ETF en indexfond. I en ETF får du alltså samma riskspridning som du får i en vanlig traditionell indexfond. En investering i en ETF innebär att du enkelt, och till låg kostnad, får en omedelbar exponering mot den marknad du valt att investera i. Det kan till exempel vara aktie- eller räntemarknaden i en viss region, en bred råvarukorg eller en viss bolagssektor.

Den stora skillnaden mellan en ETF och en vanlig traditionell indexfond är att en ETF handlas över börsen. Det innebär att den prissätts och går att köpa och sälja i realtid, på samma sätt som en aktie.

Börshandeln innebär att du snabbt och enkelt kan följa de dagliga rörelserna i den marknad du investerat i. En ETF tillåter dig att vara aktiv med dina placeringar och ger dig möjlighet att utnyttja marknadens svängningar efter din marknadstro.

En ETF handlas och prissätts i realtid på börsen

En ETF prissätts kontinuerligt 

Den främsta skillnaden mellan en ETF och en vanlig traditionell fond är att en ETF handlas och prissätts i realtid på börsen. I takt med att priset på de underliggande tillgångarna i ETF:en rör sig under dagen kommer även priset på ETF:en att förändras. Beroende på när under dagen du lägger din order kommer avslut att ske till det pris som gäller just i det ögonblick då ordern genomförs.

I likhet med handel med aktier, kan en köp-och säljorder på en ETF limiteras. Det är även möjligt att använda stop-loss vid orderläggning. En ETF kan även lånas ut eller blankas.  

En vanlig fond prissätts bara en gång om dagen

Flertalet vanliga traditionella fonder prissätts bara en gång om dagen.  I det fallet spelar det alltså ingen roll när en order läggs, alla får samma pris. Med en ETF är det du själv som bestämmer när under dagen du vill handla, och du får det pris som gäller just vid det ögonblicket som din order genomförs.

Under kurslistan kan du följa kursutvecklingen under dagen för Xacts ETF:er. 

En ETF har låg förvaltningsavgift

En ETF har låg förvaltningsavgift. En av förklaringarna till detta är att de allra flesta ETF:er är indexfonder. I en sådan behöver förvaltaren inte ta några aktiva investeringsbeslut utan investerar i de tillgångar, och med den andel, som fondens jämförelseindex anger. Det betyder att en ETF kan förvaltas till en lägre kostnad än en traditionell aktivt förvaltad fond.

Var och en bär sina egna kostnader

I en vanlig traditionell fond sker fondandelsägarnas insättningar och uttag direkt mot fonden. Det får till följd att förvaltaren måste köpa och sälja värdepapper för att möta de insättningar och uttag som sker i fonden. Detta medför kostnader för fonden i form av främst courtage men även andra transaktionskostnader. I en aktivt förvaltad fond köper och säljer också förvaltaren värdepapper i syfte att öka avkastningen för fondandelsägarna. Även detta innebär kostnader för fonden. Fondens alla kostnader drabbar alla fondandelsägare lika genom en motsvarande sämre avkastning i fonden. För den som sparar långsiktigt är detta en nackdel.

I en ETF sker handeln av utestående andelar över börsen, inte direkt mot fonden. För att handeln och prissättningen på börsen ska fungera har Xact avtal med olika marknadsgaranter. Dessa har möjlighet att skapa och lösa in andelar direkt mot fonden. I utbyte mot nya andelar får fonden som betalning den korg av värdepapper som utgör det marknadsindex som fonden följer. Fonden behöver alltså inte själv handla värdepapperen i marknaden vilket gör att en ETF i regel har mycket låga transaktionskostnader. Så även om många köper och säljer andelar över börsen påverkar detta inte dig som fondandelsägare.

Den enda kostnad för dig att handla en ETF är det courtage och den spread du betalar till din mäklare. Man brukar därför säga att var och en bär sina egna kostnader i en ETF.

ETF:en är transparent

Den passiva förvaltningsstrategin som kännetecknar en ETF, gör fonden transparent och förutsägbar. 

En ETF är transparent

En ETF är tydlig och transparent. Den passiva förvaltningsstrategin som kännetecknar en indexfond innebär att en ETF inte bjuder på några överraskningar. Den rör sig precis som den marknad den följer.

Varje dag visas ETF:ens innehav och exponering. Det gör att du alltid vet exakt vad du äger och vad du betalar för. Tydlighet och transparens gör ETF:en till en effektiv byggkloss när du komponerar din investeringsportfölj. Att investera i olika ETF:er som följer olika marknader gör att du enkelt och till låg kostnad, kan skapa den portfölj med den fördelning av marknader och tillgångsslag som du själv vill uppnå. Att ETF:en handlas i realtid på börsen gör att du dessutom snabbt och effektivt kan ändra din exponering efter förändrad marknadstro.

Daglig exponering

Varje dag publiceras en innehavsfil (Portfolio Composition File), som visar ETF:ens samtliga värdepappersinnehav och kassabehållning. De värdepapper som visas i innehavsfilen kommer att vara desamma som de värdepapper som ingår i fondens jämförelseindex. Innehavsfilen ger möjlighet till daglig insyn i fondens innehav av aktier, eller andra värdepapper, vilket möjliggör för investeraren att undvika oönskad övervikt i samma värdepapper i andra portföljer.

Innehavsfilen möjliggör dessutom en beräkning av fondens teoretiska värde (iNAV) baserad på realtidskurser för fondens innehav. Syftet med innehavsfilen är vidare att visa de värdepapper och dess andel av fondens totala innehav som ska levereras då en marknadsgarant vill skapa eller lösa in andelar direkt mot fonden.

En ETF är en effektiv byggkloss

En ETF har många användningsområden. En ETF kan användas såväl som en långsiktig strategisk investering som för en mer taktisk justering i en portfölj som ett uttryck för en tillfällig tro på en viss exponering. 

Den tydliga och transparenta placeringsstrategin som en ETF uppvisar, i kombination med de låga kostnader som är förknippade med handeln, gör ETF:er till utmärkta byggklossar för att skapa olika strategier i en investeringsportfölj.


ETF - ett effektivt verktyg för tillgångsallokering

Rätt blandning av olika tillgångsslag som aktier, räntor och råvaror har större betydelse för en portföljs avkastning än valet av enskilda värdepapper. Räntor och råvaror ger ofta en dämpande effekt i en portfölj när börsen faller, samtidigt som möjlighet skapas till god avkastning när börsen vänder upp. Genom att sprida riskerna i portföljen uppnås normalt en högre riskjusterad avkastning över tid.  

Med ETF:er kan en portfölj enkelt och effektivt skapas efter den fördelning mellan olika tillgångsslag som önskas. Anta att du vill ha en portfölj bestående av 60 procent aktier, 30 procent räntebärande och 10 procent råvaror. Med tre ETF:er uppnår du denna tillgångsallokering. Du slipper därmed svårigheterna att hitta individuella aktier, obligationer och råvaror och kostnaderna förknippade med att köpa dessa enskilda värdepapper.

Med ETF:er uppnår du just den allokering du vill ha i din portföljkan, enkelt och kostnadseffektivt . 

ETF - ett effektivt verktyg för diversifiering 

Att investera i flera olika värdepapper inom ett och samma tillgångsslag ger diversifiering. Med diversifiering skapas riskspridning.   

En ETF följer ett marknadsindex som består av många underliggande värdepapper. En ETF ger därmed enkelt och kostnadseffektivt god riskspridning. Anta att du har för avsikt att investera 60 procent av ditt kapital i aktiemarknaden. Du väljer kanske att köpa en ETF som följer ett brett underliggande amerikanskt aktieindex som består av flera hundra bolag. Men en bättre strategi är möjligen att istället allokera kapitalet bland olika regioner och sektorer. Skulle den amerikanska börsen plötsligt falla kraftigt behöver då nödvändigtvis inte din totala aktieexponering påverkas i samma utsträckning.

Med ETF:er uppnår du just den diversifiering du vill ha i din portfölj, enkelt och kostnadseffektivt.        

Börsen idag

OMXS30GI -0,11%
OBX +0,06%
Energi +0,69%
Verkstad +0,31%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,01%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:23, 2020-01-20

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.