OM ETF:ER

Börshandlade fonder (ETF) - Så fungerar det

Vad är en ETF?

En ETF är en börshandlad fond vars fondandelar handlas i realtid på börsen, precis på samma sätt som aktier. ETF är en förkortning av "Exchange Traded Fund". På svenska används benämningarna ETF och "börshandlad fond" synonymt.

I en ETF får du samma riskspridning som du får i en vanlig traditionell fond, men det finns några viktiga skillnader.

Skillnaden mellan en ETF och en vanlig traditionell fond

ETF:er handlas och prissätts i realtid på börsen

Den främsta skillnaden mellan en ETF och en vanlig traditionell fond är att ETF:en handlas över börsen. Det innebär att den prissätts och går att köpa och sälja i realtid, precis på samma sätt som en aktie. I takt med att priset på de underliggande tillgångarna i ETF:en rör sig under dagen kommer även priset på ETF:en att förändras. Beroende på när under dagen du lägger din order kommer avslut att ske till det pris som gäller just i det ögonblicket då ordern genomförs. Detta ger dig som investerare möjlighet att exempelvis sälja direkt vid stora marknadsrörelser eller att både köpa och sälja under samma dag.

Traditionella fonder prissätts däremot bara en gång om dagen. I det fallet spelar det alltså ingen roll när en order läggs, alla får det pris (NAV) som sätts vid fondens tidpunkt för värdering.

ETF:er har låga avgifter

De flesta ETF: er kännetecknas även av att de har låga förvaltningsavgifter. En av förklaringarna till det är att de oftast är indexfonder. I en sådan behöver förvaltaren inte ta några aktiva investeringsbeslut utan investerar i de tillgångar, och med den andel, som anges av det index som fonden följer. Det betyder att ETF:er kan förvaltas till en lägre kostnad än en traditionell aktivt förvaltad fond.

ETF:er är tydliga och förutsägbara

ETF:er präglas av tydlighet och transparens. Att ETF:er i de allra flesta fall är indexfonder innebär att de inte bjuder på några överraskningar. ETF:en rör sig precis som den marknad som den följer. Det gör att du med fördel kan använda ETF:er som billiga och enkla byggklossar när du komponerar din investeringsportfölj.

f-rl-ngd-ima-53564@3x

HÄVSTÅNG

Så fungerar XACT Bull & Bear

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av en underliggande tillgång under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor och kan exempelvis vara 1,5 gånger, 2 gånger och så vidare. Hävstångsfaktorn kan vara antingen positiv eller negativ.

Våra ETF:er med hävstång heter XACT Bull och XACT Bear. Hävstångs-ETF:er kan passa dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull finns möjlighet till god avkastning när marknaden stiger och med Bear när marknaden faller.

Hävstångsprodukter ger möjlighet till högre avkastning, men innebär också högre risk. Det är viktigt att komma ihåg att hävstången i XACT Bull och XACT Bear-ETF:er beräknas på daglig basis. Det är skillnad mellan en hävstång som beräknas på daglig basis och en som beräknas över en längre period. Över en längre period kommer avkastningen i Bull och Bear-ETF:erna inte bli hela periodens avkastning multiplicerat med hävstångsfaktorn, utan ett resultat av summan av de dagliga förändringarna under perioden.

Så fungerar Bull

Med XACT Bull-ETF:er finns möjlighet till god avkastning när marknaden stiger. XACT ETF:er finns med hävstång på 1,5 och 2 gånger den dagliga procentuella förändringen i den underliggande marknaden. Det är viktigt att komma ihåg att om den underliggande marknaden faller så minskar även avkastningen i ETF:en med denna hävstångsfaktor.

Vi antar att du tror att Stockholmsbörsen ska gå upp. Du köper då XACT Bull 2 som följer OMXS30™-index med en daglig dubbel hävstång. Hävstången innebär att om index stiger med 2 procent en dag så stiger värdet på XACT Bull 2 med cirka 4 procent. Och omvänt; faller index med 2 procent så minskar värdet på XACT Bull 2 med 4 procent samma dag.

Så fungerar Bear

Med XACT Bear-ETF:er finns möjlighet till god avkastning när marknaden faller. XACT ETF:er finns med en negativ hävstång på 1,5 eller 2 gånger den dagliga procentuella förändringen i den underliggande marknaden. Det är viktigt att komma ihåg att om den underliggande marknaden stiger så minskar avkastningen i ETF:en med denna hävstångsfaktor.

Anta att du tror att Stockholmsbörsen ska falla. Du köper XACT Bear 2 som ger dig dubbelt så stor uppgång som den dagliga procentuella nedgången i OMXS30™-index. Faller index med 2 procent en dag, stiger alltså XACT Bear 2 med cirka 4 procent den dagen. Och omvänt; stiger index med 2 procent minskar värdet på XACT Bear 2 med cirka 4 procent samma dag.

Värdet på XACT Bull & Bear bestäms av den dagliga förändringen i marknaden

Avkastningen i våra ETF:er med hävstång beräknas på daglig basis.

Om du placerar lika mycket kapital i XACT Bull och XACT Bear på samma underliggande tillgång och behåller båda placeringarna i en dag, kommer de att vara varandras spegelbilder. Om du däremot behåller dem en längre period kommer de inte utvecklas i jämn takt upp respektive ner.

Under perioder där den underliggande tillgången rör sig i en och samma riktning, kommer avkastningen i XACT Bull respektive XACT Bear att bli högre än 1,5 eller 2 gånger den dagliga utvecklingen. Man får med andra ord en så kallad ränta-på-ränta effekt.

Under perioder där den underliggande tillgången stiger och faller om vartannat, kommer avkastningen i XACT Bull respektive XACT Bear att bli lägre än 1,5 eller 2 gånger den dagliga utvecklingen. Med andra ord får man i detta scenario en negativ ränta-på-ränta effekt.

Det här innebär att om en marknad har en tydlig trend, upp eller ner, är det extra gynnsamt att äga hävstångsprodukter.

stock-photo-bull-and-bear-on-a-financial-newspaper-d-illustration-1424708993.jpg

Om risk:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring utanför Sverige.

HANDEL

Lika enkelt som att handla aktier

Det är enkelt att handla ETF:er. Fondandelarna köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier. Handeln med ETF:er sker också med samma likvidschema som för aktier (handelsdatum plus 2 bankdagar), vilket gör att ETF:er passar även bra i en portfölj med enskilda aktier.

En order läggs på det antal ETF-andelar som ska köpas eller säljas, det enda som behövs är en depå eller Investeringssparkonto (ISK). Fondandelarna kan också registreras på IPS-eller försäkringsdepå. Vid köp och försäljning av ETF:er betalar du courtage enligt gällande prislista.

Marknadsgaranter ställer pris

Handelsbanken Fonder har avtal med flera marknadsgaranter som ställer köp- och säljkurser under hela handelsdagen utifrån fondernas värde i realtid. Detta innebär att du kan köpa och sälja ETF-andelar när som helst under börsens öppettider. I Sverige handlas XACT ETF:er på Nasdaq Stockholm. Vi har även ETF:er listade på Oslo Börs samt Nasdaq Copenhagen.

Likviditet och spread

En ETF speglar utvecklingen på ett visst marknadsindex eller strategi. Utifrån prisförändringen i de underliggande tillgångarna ställer marknadsgaranterna pris i ETF:en. Såväl likviditeten som skillnaden mellan köp- och säljkurs (”spread”) är kopplad till de underliggande tillgångarna i ETF:en. Exempelvis är spreaden normalt högre i en småbolags-ETF jämfört med en ETF som följer ett index med endast stora bolag. Likviditeten och spreaden i ETF:erna kommer att variera löpande under en handelsdag. Marknadsgaranternas närvaro innebär dock att det finns likviditet och omsättningsmöjlighet i ETF:erna även om antalet avslut i själva ETF:en är få.

Valutaexponering

XACT ETF:er är inte valutasäkrade. Det innebär att du som investerare har en valutaexponering i de fonder som har innehav noterade i valutor som inte är samma som ETF:ens handelsvaluta.

Trading

FRÅGOR & SVAR

Vad är en ETF?

En ETF är en börshandlad fond vars fondandelar handlas i realtid på börsen, precis som en aktie. ETF är en förkortning av "Exchange Traded Fund".

Är en ETF en fond?

Ja, juridiskt och skattemässigt sett är det en fond. XACT ETF:er förvaltas av Handelsbanken Fonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Är ETF:er ett nytt påfund?

ETF:er utvecklades av amerikanska fondförvaltare i början av 1990-talet och har revolutionerat sättet att placera. De används både av professionella och privata placerare och är idag det finansiella instrument som har högst tillväxt. I Europa har börshandlade fonder funnits sedan år 2000. Samma år noterades den första XACT ETF:en i Sverige.

Vad är XACT Bull och XACT Bear?

XACT Bull och XACT Bear är begreppet för våra ETF:er med hävstång. Bull kan vara lämplig för den som har en stark tro om positiv utveckling på börsen medan Bear ger möjlighet till god avkastning på en fallande börs. Det är viktigt att förstå hur dessa fonder fungerar innan man investerar i dem.

Hur kan jag använda börshandlade fonder?

Börshandlade fonder ger dig möjlighet att kombinera fondens fördelar avseende riskspridning med aktiens fördelar avseende handel. Istället för att själv hantera en stor korg med aktier kan du via ett värdepapper (ETF:en) följa utvecklingen på börsen. Du kan också använda ETF:er som bas i portföljen och komplettera med direktsparande i aktier. ETF:en kan också passa den som är intresserad av att på ett enkelt och snabbt sätt dra nytta av börsens dagliga kursrörelser upp respektive ned.

Hur fungerar indexförvaltning?

I indexförvaltning investerar förvaltaren utifrån en förutbestämd modell, oftast ett marknadsindex. Vilken avkastning indexfonden får beror därför på vilket index den följer. Vi erbjuder både fonder som följer marknadsindex, till exempel XACT OMXS30 ESG, men också fonder som följer index som bestäms och viktas utifrån andra parametrar. Exempel på detta är XACT Norden Högutdelande som fokuserar på bolag med hög utdelning (direktavkastning) och historiskt låg volatilitet där både de ingående bolagen och dess vikt i index bestäms utifrån dessa parametrar. Avkastningen för en indexfond blir marknadsutvecklingen minus förvaltningsavgiften. Förvaltningsavgifterna i indexfonder är generellt lägre eftersom indexfonder inte gör någon bolagsanalys, utan följer index.

Vad är det för skillnad mellan en börshandlad fond och en vanlig traditionell fond?

Den främsta skillnaden är att en börshandlad fond, liksom en aktie, handlas och prissätts i realtid. Beroende på när under dagen en order läggs, kommer avslut att ske till det pris som gäller just i det ögonblicket då ordern genomförs. En vanlig fond prissätts däremot bara en gång om dagen. I det fallet spelar det alltså ingen roll när under dagen ett köp eller en försäljning av fondandelar görs - ett och samma pris kommer att gälla för alla oavsett tidpunkt för orderläggning.

Vad krävs för att handla en ETF?

Det enda som behövs är en depå eller Investeringssparkonto (ISK). Fondandelarna kan också registreras på IPS- eller försäkringsdepå.

Vad är det för kostnader förknippade med en ETF?

Kostnaderna består av courtage och en förvaltningsavgift. Vid köp och försäljning av fondandelar betalas courtage enligt gällande pris hos din bank eller fondkommissionär. Den årliga förvaltningsavgiften för våra ETF:er är mellan 0,1 och 0,8 procent av fondvärdet beroende på vilken fond du väljer.

Lägger man en order på ett visst belopp som man vill handla för, så som man gör när man handlar vanliga fonder?

Nej. Vid handel med börshandlade fonder lägger man order på det antal andelar man vill köpa eller sälja, precis som för aktier.

Hur stor är en börspost?

För de fonder som är noterade på Stockholmsbörsen är en börspost en (1) andel. Man kan alltså handla precis det (udda) antal andelar man själv vill, till exempel 1, 47, 739.

Krävs viss minsta innehavstid i fonden?

Nej. Man kan köpa och sälja sina fondandelar hur många gånger som helst under en handelsdag, om man så önskar.

Hur sker handel i de börshandlade fonderna?

Handel av fondandelar sker på börsen - precis som aktier - via en bank eller fondkommissionär. Fonderna handlas på samma sätt som en aktie. Du kan köpa och sälja fondandelarna så ofta du vill - och när du vill - under en handelsdag under förutsättning att du har täckning på din depå/konto.

Hur sker prissättning?

Prissättningen av fondandelar sker med utgångspunkt från en värdering av fonden i realtid av marknadsgaranter.

När börjar och slutar handeln i XACT ETF:er?

Handeln börjar kl. 09.00.30 med en öppningsauktion och slutar kl. 17.25 utan stängningsauktion.

Ger fonderna utdelning?

Fonderna XACT Sverige och XACT Norden Högutdelande lämnar normalt kontant utdelning till sina fondandelsägare. För övriga Sverige-registrerade fonder kommer alla inkomster att återinvesteras i fonden.

Ingår XACT ETF:er i premiepensionen?

Nej.