Replikering – Olika förvaltningstekniker

En ETF har som målsättning att avkasta som ett visst marknadsindex. För att spegla, eller replikera, indexet kan fonden välja olika förvaltningstekniker.

En fond kan äga de underliggande värdepapperen som ingår i det aktuella indexet. Det kallas för fysisk replikering. Den kan också få sin avkastning genom derivat. Detta kan vara börshandlade indexterminer eller OTC-derivat. Replikering med tillämpning av OTC-derivat kallas ofta för syntetisk replikering.

Fysisk replikering

ETF:ens primära mål är att generera en avkastning som så nära som möjligt speglar avkastningen i det underliggande indexet. Det traditionella sättet för en fond att uppnå önskad exponering är att investera i de tillgångar som ingår i det index som fonden följer, t ex de aktier som ingår i en aktiefonds jämförelseindex. Vid omviktningar i index och andra indexförändringar köper respektive säljer fonden tillgångar för att spegla sammansättningen i index och därmed uppnå en följsamhet mot detta.

Värdepapperen förvaras i fondens depå hos ett ansvarigt förvaringsinstitut, avskiljt från förvaringsinstitutets och fondbolagets övriga tillgångar.

Fysisk replikering är enkelt att tillämpa då den önskade exponeringen är relativt okomplicerad, exempelvis då den innehåller få underliggande komponenter som handlas på en likvid marknad. Fysisk replikering används därför ofta för välkända och likvida aktieindex som exempelvis OMXS30™, EURO STOXX50® osv.

XACT OMXS30, XACT OMXSB Utdelande, XACT Norden 30 och XACT OBX tillämpar fysisk replikering. Det innebär att fonderna äger samtliga de aktier som ingår i indexen och efter den vikt som indexen anger.


Börshandlade indexterminer

En indexfond kan skapa sin avkastning genom att investera i börshandlade derivat, oftast börshandlade indexterminer. Denna metod är vanligast för fonder med hävstång och fonder med negativ exponering, det vill säga fonder med mål att generera positiv avkastning då underliggande index faller.

Börshandlade indexterminer är oftast s.k. futures där över- respektive undervärden dagligen utväxlas mellan köpare och säljare. Börshandlade indexterminer har därmed inte något formellt värde efter att denna betalning gjorts. En fondförvaltare behöver därför investera fondförmögenheten i t.ex. statsskuldväxlar eller banktillgodohavanden. Samma spridningskrav föreligger för fondens kassa som för innehav i värdepapper, dvs högst 20 procent av fondens värde får placeras i ett och samma kreditinstitut.

Nasdaq OMX är central motpart och organiserar och ansvarar för clearingen och avvecklingen av börshandlade derivattransaktioner i Sverige. Detta innebär att Nasdaq OMX går in som säljare till alla köpare och köpare till alla säljare. Både den köpande och den säljande parten får därmed Nasdaq OMX som motpart. Som central motpart minskar Nasdaq OMX marknadens motpartsrisker i derivathandeln och är därför viktig för stabiliteten i det finansiella systemet.

Xacts ETF:er med hävstång skapar sin exponering med börshandlade derivat. För XACT Derivat Bull och XACT Derivat Bear är Oslo Börs central clearingmotpart. 

Syntetisk replikering

ETF:en skall generera en avkastning som så nära som möjligt återskapa avkastningen i den exponering som fonden har som målsättning att följa.

Vid ”fysisk replikering” äger fonden de underliggande värdepapperen som ingår i det index [eller exponering] som fonden har att följa och  förvaltaren hanterar dagligen fondens portfölj så värdepapperen i denna har samma vikt som  index. Vid ”syntetisk replikering”  köper fonden istället sin exponering från en motpart och får på så sätt en exakt given exponering.

Fonden skapar sin exponering genom OTC-derivat 

Fonder som skapar sin exponering genom syntetisk replikering investerar vanligtvis i OTC-derivat med specifika motparter. Dessa OTC-derivat är ofta  "swappar". Det är därför vanligt att man kallar syntetiskt replikerande ETF:er  för ”swapbaserade ETF:er”. En swapbaserad fond kan därför inneha aktier eller andra tillgångar som fonden inte får sin avkastning från, utan köper sin exponering från en motpart.

Valet av förvaltningsmetod  grundar sig i olika  aspekter som att minimera transaktionskostnader eller minimera avvikelser från fondens jämförelseindex. För en fond som följer ett råvaruindex, där exempelvis råolja, spannmål, elektricitet osv. ingår, är det sällan ens möjligt att tillämpa fysisk replikering. 

Motpartsexponering

Motpartsrisk är risken för att fonden skulle drabbas ekonomiskt om en motpart i en av fondens affärer skulle hamna på obestånd och inte kan fullfölja sina avtalsmässiga åtaganden.


Motpartsrisk vid fysisk replikering

Vid fysisk replikering kan förvaltaren välja att låna ut delar av fondens värdepappersportfölj i syfte att öka avkastningen genom den lånepremie som fonden erhåller. Fonden behåller emellertid marknadsexponeringen mot det som lånats ut. Motpartsrisken i dessa värdepapperslån är den risk som följer av att den motpart fonden lånat ut tillgångar till inte kan returnera dem. För att skydda fondandelsägarna måste därför låntagaren i dessa transaktioner alltid ställa betryggande säkerheter för värdet av de utlånade tillgångarna.

I Xacts ETF:er med fysisk replikering kan maximalt 20 procent av fondförmögenheten lånas ut. För närvarande sker ingen utlåning av fondernas värdepapper.

Motpartsrisk vid syntetisk replikering

En fond som lyder under UCITS-direktivet och som skapar sin exponering genom OTC-derivat får inte ha en motpartsrisk som överstiger 10 procent av fondförmögenheten. Det innebär att om ett derivat som fonden ingått har ett positivt värde för fonden som är större än 10 procent så måste derivatmotparten ställa värdepapper eller andra tillgångar som säkerheter. Den 10-procentiga gränsen är ett minimikrav och de flesta ETF-förvaltare ställer högre krav än så. ETF:er som använder finansierade swappar för att skapa sin exponering har normalt säkerheter vars marknadsvärde överstiger motpartsexponeringen.

Publicering av daglig innehavsfil

Varje dag publiceras en innehavsfil (Portfolio Composition File), som visar ETF:ens samtliga värdepappersinnehav och kassabehållning. Då ETF:en speglar utvecklingen av ett index innebär det att de värdepapper som visas i innehavsfilen kommer att vara desamma som de värdepapper som ingår i aktuellt index. Genom innehavsfilen ges investeraren möjlighet till daglig insyn i fondens innehav av aktier, eller andra värdepapper, vilket möjliggör för investeraren att undvika oönskad övervikt i samma värdepapper i andra portföljer. Syftet med innehavsfilen är även att visa de värdepapper och dess andel av fondens totala innehav som ska levereras då en marknadsgarant vill skapa eller lösa in andelar direkt mot fonden.

Börsen idag

OMXS30GI +0,75%
OBX +1,21%
Energi +0,37%
Verkstad +0,77%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,03%
EUR/SEK (10,56) +0,01%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 23:26, 2020-01-19

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.