Handel & likviditet – Lika enkelt som handel med aktier

Det är enkelt att handla en ETF. Fondandelar köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier. Handeln med en ETF sker med två dagars likvid (handelsdatum plus 2 arbetsdagar), dvs samma likvidschema som för aktier. Detta gör att en ETF passar väl i en portfölj med enskilda aktier. 

En order läggs på det antal fondandelar som ska köpas eller säljas via en bank eller fondkommissionär. Det enda som behövs är en depå, ett VP-konto eller Investeringssparkonto (ISK). Fondandelarna kan också registreras på en försäkringsdepå. Vid köp och försäljning av fondandelar betalas courtage enligt gällande prislista. 

Marknadsgaranter

Xact har avtal med flera oberoende marknads-och likviditetsgaranter som har i uppgift att upprätthålla handel och likviditet i ETF:erna. Med utgångspunkt från ETF:ens aktuella exponering och värdepappersinnehav ställer marknadsgaranterna (market makers) kontinuerligt köp- och säljkurser utifrån fondens värde i realtid (fondens iNAV). Detta gör det möjligt att när som helst under dagen köpa och sälja ETF-andelar.

Likviditet och spread är kopplade till den underliggande marknadens struktur

En ETF speglar utvecklingen av ett visst marknadsindex, exempelvis ett råvaruindex eller ett aktieindex. Utifrån prisförändringen i den underliggande marknaden ställer marknadsgaranterna pris i respektive ETF.

Såväl likviditeten som skillnaden mellan köp- och säljkurs (”spread”) är kopplad till den underliggande marknadens struktur. Det innebär också att likviditet och spread i ETF:erna kommer att variera löpande under en handelsdag. Närvaron av marknadsgaranter innebär dock att det finns likviditet och omsättningsmöjlighet i ETF:erna även om antalet avslut i själva ETF:en är få. 

Likviditeten i en ETF bestäms inte av omsättningen i ETF:en  

Ett vanligt missförstånd är att en ETF med låg omsättning eller få avslut har dålig likviditet, så som fallet är med enskilda aktier. Med detta missförstånd som grund skulle priset på en ETF med liten handel alltså kunna påverkas negativt vid en större orderläggning.

Till skillnad från aktiehandeln, där endast ett begänsat antal aktier finns tillgängliga för handel i marknaden, finns inte någon sådan begränsning i en ETF.

Creation & Redemption

För ETF:er finns ett så kallat ”Creation & Redemption”-förfarande som innebär att marknads-och likviditetsgaranter när som helst kan få skapa och lösa in fondandelar direkt mot fonden. Härigenom tillses att det ständigt råder en balans i marknaden mellan utbud och efterfrågan på andelar. Ökar efterfrågan mer än utbudet kommer marknadsgaranten att skapa nya andelar och omvänt, ökar säljtrycket på ETF:en mer än efterfrågan, kan andelar lösas in mot fonden.

I utbyte, som likvid för de nya andelarna, lämnas den underliggande korgen av värdepapper till fonden. Vid inlösen av andelar återlämnar fonden den underliggande korgen, motsvarande värdet på inlösta andelar.

Genom möjligheten att skapa och lösa in andelar mot underliggande korg, är det likviditeten i de underliggande värdepapperen som avgör likviditeten i ETF:en. I vilken utsträckning en likviditetsgarant kan genomföra transaktioner i de underliggande värdepapperen utan att ”röra  marknaden” är en god värdemätare av vilken storlek på handelsvolym i ETF:en som skulle påverka dess värde. Då flertalet ETF:er investerar i mycket likvida värdepapper, är dessa ETF:er alltså mycket mer likvid än vad handeln  i själva ETF:en utvisar.

Arbitrage-möjlighet håller priserna i schack

Under handelsdagen kvoterar marknadsgaranter ett pris på ETF:en som ligger så nära som möjligt fondens substansvärde i realtid (iNAV). Om det kvoterade priset skulle avvika från det teoretiskt korrekta värdet på ETF:en har en möjlighet till riskfri vinst (arbitrage) uppstått som kan utnyttjas av marknads-och likviditetsgaranter.

Skulle ett för högt pris, i förhållande till det korrekta värdet på ETF:en, kvoteras kan likviditetsgaranten sälja ETF:en till det ”för höga” priset och samtidigt köpa in den underliggande korgen till ett lägre (korrekt) pris. Tack vare möjligheten att kunna skapa nya andelar kan likviditetsgaranten sälja ETF-andelar han ännu inte äger, det vill säga ETF:en ”blankas”.

Med den inhandlade underliggande korgen av värdepapper som utbyte kan likviditetsgaranten nämligen skapa nya andelar hos fonden och leverera dessa till den han just sålde andelarna till. En riskfri vinst mellan vad likviditetsgaranten sålde (för högt prissatta) ETF-andelar till i marknaden mot vad han betalade för den underliggande korgen som levererades till fonden har alltså uppstått.

Omvänt kommer likviditetsgaranten att ”blanka” (gå kort) aktiekorgen när ETF-andelar kvoteras lägre än dess korrekta teoretiska värde. I utbyte mot inlösta ETF-andelar får likviditetsgaranten den underliggande aktiekorgen i retur av fonden och kan därmed leverera den till köparen av aktierna.    

Det unika Creation & Redemption-förfarandet i en ETF fyller därmed ytterligare en viktig funktion för handeln i ETF:er. Det håller de kvoterade priserna för en ETF i linje med dess teoretiskt korrekta värde.


Primär- och Sekundärmarknad

För att upprätthålla handel och likviditet i fondandelarna har marknadsgaranter och likviditetsgaranter (”Authorised Participants”) möjlighet att skapa och lösa in fondandelar direkt mot fonden.  Detta sker i den så kallade primärmarknaden

Sekundärmarknaden är den marknad där köp och försäljning av andelar sker, det vill säga börsen.

Begäran om att skapa andelar i primärmarknaden sker när efterfrågan är stor på börsen och behov av nya andelar finns. I utbyte mot nya andelar får fonden den underliggande korgen av värdepapper som utgör fondens jämförelseindex och till det värde som motsvarar de nya fondandelarna.

Omvänt sker vid inlösen av andelar, då fonden lämnar tillbaka den underliggande korgen av värdepapper mot de andelar som lösts in. Inlösen och skapande av andelar i primärmarknaden sker endast i stora poster och till mycket stora belopp i syfte att hålla fondens administrativa kostnader låga.

Fondandelar som skapats i primärmarknaden köps och säljs över börsen till ett pris som ligger runt det teoretiskt korrekta värdet av ETF:en (iNAV).

Primärmarknaden är viktig

Marknads- och likviditetsgaranternas möjlighet att skapa och lösa in andelar mot fonden i primärmarknaden leder till att kvoterade köp-och säljkurser ligger så nära det teoretiskt korrekta priset (iNAV) som möjligt. Skulle priserna på börsen avvika har en riskfri vinstmöjlighet (arbitrage) uppstått. Detta kan då utnyttjas av andra likviditetsgaranter, genom deras möjlighet att lösa in ETF-andelar mot underliggande korg och vice versa. 

I Sverige handlas Xact:s ETF:er på NASDAQ OMX Stockholm. Under börsens öppethållandetider sker handeln i ETF:er precis på samma sätt som handeln i aktier. Oberoende marknadsgaranter ställer kontinuerligt köp- och säljkurs i ETF:erna, och säkerställer god likviditet i fondandelarna, även för stora ordar. Handeln i ETF:er börjar kl 09.00.30 med en öppningsauktion och avslutas kl 17.25 med en stängningscall som pågår fram till kl 17.30. Av praktiska skäl sker ingen market making i stängningsauktionen. Om man har för avsikt att handla ETF:er i stängningscallen rekommenderar vi därför våra kunder att sådan order kurs-limiteras.

I Norge handlas Xacts ETF:er på Olso Börs som öppnar 09:00:30 med en öppningsauktion och handeln avslutas 16:25 med en stängningsauktion som håller på till 16:30. 

Vid större ordrar kan avslut göras OTC (Over-The-Counter), dvs utanför skärm. En investerare tar då direktkontakt med en marknadsgarant eller likviditetsgarant som kvoterar pris på det som efterfrågas. Köpare och säljare kan här göra upp om villkor som annars inte är möjliga vid transaktioner över börsen. Parterna kan exempelvis komma överens om att avslut ska ske till en kurs vid ett visst framtida klockslag under dagen eller på stängning en viss dag. Avslut rapporteras normalt till relevant börs.

För investerare som önskar göra avslut till fondens NAV-kurs, erbjuder marknadsgaranter ofta sina kunder möjligheten att handla ETF:en till dess NAV på OTC-basis.  

Basvaluta och handelsvaluta

Basvaluta är den valuta som fondens NAV (Net Asset Value), dvs fondförmögenheten, uttrycks i. För Xacts ETF:er är den svenska kronor, norska kronor eller euro.
Handelsvaluta är den valuta som fonden kvoteras och handlas i på respektive börs. På Nasdaq OMX Stockholm handlas Xacts ETF:er i svenska kronor och på Oslo Börs sker handeln i norska kronor.

Valutaexponering

Marknadsgaranternas prissättning av ETF:er med en underliggande korg i annan valuta än handelsvalutan sker utifrån rådande avistakurs mellan handelsvalutan och den underliggande korgens valuta/valutor.

Börsen idag

OMXS30GI -0,12%
OBX -0,10%
Energi +0,63%
Verkstad +0,28%

Valutakurser

USD/SEK (9,52) +0,03%
EUR/SEK (10,55) -0,06%
  • i Källa: Millistream
  • Uppdaterad Uppdaterad 16:34, 2020-01-20

Källa till datan

Uppgifterna till Börsen idag och Valutakurser är fördröjda med 15 minuter och kommer ifrån Milliestream. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.